TERMA PENGGUNAAN

Halaman ini (bersama-sama dengan dokumen yang dirujuk padanya) memberitahu anda syarat-syarat penggunaan di mana anda boleh menggunakan laman web kami (laman web kami), sama ada sebagai tetamu atau pengguna berdaftar. Sila baca terma penggunaan ini dengan teliti sebelum anda mula menggunakan laman web ini. Dengan menggunakan laman web kami ( Laman Web), anda menunjukkan bahawa anda menerima terma-terma penggunaan ini, Dasar Privasi dan Dasar Cookie, Notis, penafian dan apa-apa terma dan syarat lain atau pernyataan lain yang dikeluarkan atau dibenarkan oleh kami yang terkandung di laman web ini (dirujuk secara kolektif sebagai Terma). Dengan menggunakan Laman Web, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma. Jika anda tidak bersetuju dengan terma penggunaan ini, sila menahan diri daripada menggunakan laman web kami.

Maklumat mengenai kami

HonorFX (nama dagangan Honor Capital Markets Limited), dikawal selia oleh Perkhidmatan Kewangan Suruhanjaya Republik Mauritius dengan lesen Peniaga Pelaburan GB200225826, memilikinya pejabat berdaftar di tingkat 10, Menara Sterling, 14 Poudriere street, Port Louis, Mauritius. PENGHORMATAN MARKETING LTD (Nombor syarikat 13352317) ialah ejen Pembayaran EU (PA) yang sah.

Mengakses laman web kami

Akses ke laman web kami dibenarkan secara sementara, dan kami berhak untuk menarik balik atau meminda Perkhidmatan yang kami sediakan di laman web kami tanpa notis (lihat di bawah). Kami tidak akan bertanggungjawab jika untuk mana-mana sebab laman web kami tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh.

Dari semasa ke semasa, kami mungkin menyekat akses kepada beberapa bahagian laman web kami, atau seluruh laman web kami, kepada pengguna yang telah berdaftar dengan kami.

Jika anda memilih, atau anda disediakan, kod pengenalan pengguna, kata laluan atau mana-mana bahagian lain maklumat sebagai sebahagian daripada prosedur keselamatan kami, anda mesti menganggap maklumat tersebut sebagai sulit, dan Anda tidak boleh mendedahkannya kepada mana-mana pihak ketiga. Kami mempunyai hak untuk melumpuhkan sebarang pengenalan pengguna Kod atau kata laluan, sama ada dipilih oleh anda atau diperuntukkan oleh kami, pada bila-bila masa, jika pada pendapat kami anda mempunyai Gagal mematuhi mana-mana peruntukan Terma Penggunaan ini, dan Pengguna akan dimaklumkan Sewajarnya.

Juga, kami berhak pada bila-bila masa untuk menafikan atau menamatkan semua atau sebahagian daripada akses anda kepada Laman web di mana pada pendapat kami, terdapat kebimbangan mengenai penggunaan, keselamatan yang tidak munasabah atau akses yang tidak dibenarkan atau di mana anda telah melanggar mana-mana Terma ini; atau menyekat atau menggantung akaun anda, mengalih keluar seting lalai anda atau sebahagian daripadanya, tanpa merujuk terlebih dahulu kepada anda.

Apabila menggunakan Laman web kami, anda mesti mematuhi peruntukan berikut

 • Anda bertanggungjawab untuk membuat semua pengaturan yang diperlukan untuk anda mempunyai akses kepada kami Laman web. Anda juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua orang yang mengakses laman web kami melalui anda sambungan internet menyedari terma ini, dan bahawa mereka mematuhinya.
 • Kami adalah pemilik atau pemegang lesen semua hak harta intelek di laman web kami, dan di bahan yang diterbitkan di atasnya. Karya-karya tersebut dilindungi oleh undang-undang dan perjanjian hak cipta di sekitar Dunia. Semua hak tersebut dikhaskan.
 • Anda boleh mencetak satu salinan, dan boleh memuat turun ekstrak, mana-mana halaman dari laman web kami untuk anda rujukan peribadi dan anda boleh menarik perhatian orang lain dalam organisasi anda kepada bahan posted di laman web kami.
 • Anda tidak boleh mengubah suai kertas atau salinan digital apa-apa bahan yang telah anda cetak atau dimuat turun dalam apa jua cara dan anda tidak boleh menggunakan sebarang ilustrasi, gambar, video atau audio jujukan atau sebarang grafik secara berasingan daripada sebarang teks yang disertakan
 • Status kami (dan mana-mana penyumbang yang dikenal pasti) sebagai pengarang bahan di laman web kami mesti sentiasa diakui.
 • Anda tidak boleh menggunakan mana-mana bahagian bahan di laman web kami untuk tujuan komersial tanpa mendapatkan lesen untuk berbuat demikian daripada kami atau pemberi lesen kami.
 • Jika anda mencetak, menyalin atau memuat turun mana-mana bahagian laman web kami yang melanggar terma penggunaan ini, anda Hak untuk menggunakan laman web kami akan berhenti serta-merta dan anda mesti, atas pilihan kami, mengembalikan atau memusnahkan mana-mana salinan bahan yang telah anda buat.
 • Anda tidak boleh menggunakan laman web kami dalam apa jua cara yang melanggar mana-mana tempatan, kebangsaan atau negara yang berkenaan undang-undang atau peraturan antarabangsa, untuk menghantar, atau mendapatkan penghantaran, apa-apa yang tidak diminta atau bahan pengiklanan atau promosi yang tidak dibenarkan atau sebarang bentuk permintaan lain. o Anda boleh Tidak menggunakan laman web kami dengan cara yang menyalahi undang-undang atau penipuan atau mempunyai sebarang yang menyalahi undang-undang atau penipuan tujuan atau kesan.
 • Untuk menghantar, atau mendapatkan penghantaran, sebarang pengiklanan yang tidak diminta atau tidak dibenarkan atau bahan promosi atau apa-apa bentuk permintaan yang serupa.
 • Untuk menghantar sebarang data dengan sengaja, menghantar atau memuat naik sebarang bahan yang mengandungi virus, trojan kuda, cacing, bom masa, pembalak ketukan kekunci, perisian pengintip, adware atau sebarang program berbahaya yang lain atau kod komputer serupa yang direka untuk menjejaskan operasi mana-mana perisian komputer atau Perkakasan.

Pergantungan pada maklumat yang disiarkan

Ulasan dan bahan-bahan lain yang disiarkan di laman web kami tidak bertujuan untuk memberi nasihat yang mana pergantungan harus diletakkan. Oleh itu, kami menafikan semua liabiliti dan tanggungjawab yang timbul daripada mana-mana pergantungan diletakkan pada bahan-bahan tersebut oleh mana-mana pelawat ke laman web kami, atau oleh sesiapa sahaja yang mungkin dimaklumkan mana-mana kandungannya.

Laman web kami sentiasa berubah

Kami berhasrat untuk mengemas kini laman web kami dengan kerap dan boleh mengubah kandungan pada bila-bila masa. Sekiranya keperluan timbul, kita boleh menggantung akses ke laman web kami, atau menutupnya selama-lamanya.

Mana-mana bahan, kandungan atau dokumen undang-undang di laman web kami mungkin ketinggalan zaman pada bila-bila masa, dan kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini bahan tersebut.

Kami Liabiliti

Bahan yang dipaparkan di laman web kami disediakan tanpa sebarang jaminan, syarat atau jaminan sebagai kepada ketepatannya. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami, ahli kumpulan syarikat kami yang lain dan pihak ketiga yang berkaitan dengan kami dengan ini dengan jelas mengecualikan:

Semua syarat, jaminan dan terma lain yang mungkin tersirat oleh statut, common law atau undang-undang ekuiti.

Apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian langsung, tidak langsung atau berbangkit atau kerosakan yang ditanggung oleh mana-mana pengguna dalam sambungan dengan laman web kami atau berkaitan dengan penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan, atau hasil penggunaan laman web kami, mana-mana laman web yang dikaitkan dengannya dan apa-apa bahan yang dipaparkan di atasnya, termasuk, tanpa batasan sebarang liabiliti untuk:

 • kehilangan pendapatan atau pendapatan;
 • kehilangan perniagaan;
 • kehilangan keuntungan atau kontrak;
 • kehilangan simpanan yang dijangkakan;
 • kehilangan data;
 • kehilangan muhibah;
 • pengurusan terbuang atau masa pejabat; dan untuk apa-apa kerugian atau kerosakan lain dalam apa jua bentuk, walau bagaimanapun timbul dan sama ada disebabkan oleh tort (termasuk kecuaian), pelanggaran kontrak atau sebaliknya, walaupun boleh dijangka, dengan syarat bahawa keadaan ini tidak akan menghalang tuntutan kehilangan atau kerosakan kepada anda harta ketara atau apa-apa tuntutan lain untuk kerugian kewangan langsung yang tidak dikecualikan oleh mana-mana kategori yang dinyatakan di atas.

Ini tidak menjejaskan liabiliti kami untuk kematian atau kecederaan peribadi yang timbul daripada kecuaian kami, mahupun kami liabiliti untuk salah nyata penipuan atau salah nyata mengenai perkara asas, atau apa-apa liabiliti lain yang tidak boleh dikecualikan atau terhad di bawah undang-undang yang terpakai.

Maklumat mengenai Anda dan lawatan anda ke laman web kami

Kami memproses maklumat mengenai anda mengikut dasar privasi kami. Penggunaan Laman Web kami oleh anda adalah tertakluk kepada Dasar Privasi dan Dasar Kuki kami. Harap maklum, bahawa apabila anda mengakses dan / atau menggunakan Laman Web kami dan/atau sebarang perkhidmatan lain yang ditawarkan melalui Laman Web kami, kami mungkin mengumpul dan/atau sebaliknya memproses data peribadi anda. Laman web kami juga menggunakan kuki. Oleh itu, anda harus merujuk privasi kami Dasar Dasar dan Kuki di mana kami menerangkan dengan lebih terperinci, antara lain, bagaimana kami mengumpul dan / atau memproses data peribadi anda dan hak perlindungan data anda.
Dengan menggunakan laman web kami, anda mengakui bahawa Syarikat kami akan mengumpul, menggunakan dan / atau proses sebaliknya data peribadi anda untuk tujuan yang diterangkan dalam Dasar Privasi kami dan anda dengan ini menjamin bahawa semua Data peribadi yang diberikan oleh anda adalah tepat dan sah.

Transaksi yang dibuat melalui laman web kami

Kontrak untuk pembekalan barangan, perkhidmatan atau maklumat yang dibentuk melalui laman web kami atau sebagai hasil daripada Lawatan yang dibuat oleh anda akan ditadbir oleh terma dan syarat berasingan perjanjian akaun kami dengan Anda.

Memuat naik bahan ke laman web kami

Setiap kali anda menggunakan ciri yang membolehkan anda memuat naik bahan ke laman web kami, atau menghubungi Pengguna lain laman web kami, anda mesti mematuhi piawaian kandungan kami. Anda menjamin bahawa apa-apa seperti itu Sumbangan mematuhi piawaian tersebut, dan anda menanggung rugi kami atas sebarang pelanggaran itu Waranti.

Sumbangan ke laman web kami tidak boleh:

 • mengandungi apa-apa bahan yang memfitnah mana-mana orang.
 • mengandungi apa-apa bahan yang lucah, menyinggung perasaan, membenci atau radang.
 • menggalakkan bahan eksplisit seksual.
 • menggalakkan keganasan.
 • menggalakkan diskriminasi berdasarkan bangsa, jantina, agama, kewarganegaraan, kecacatan, seksual orientasi atau umur.
 • melanggar hak cipta, hak pangkalan data atau tanda dagangan mana-mana orang lain
 • berkemungkinan menipu mana-mana orang.
 • dibuat melanggar mana-mana kewajipan undang-undang yang terhutang kepada pihak ketiga, seperti tugas kontrak atau kewajipan keyakinan.
 • menggalakkan sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang.
 • mengancam, menyalahgunakan atau menyerang privasi orang lain, atau menyebabkan gangguan, kesulitan atau kebimbangan yang tidak perlu.
 • berkemungkinan mengganggu, kecewa, memalukan, membimbangkan atau mengganggu mana-mana orang lain.
 • Digunakan untuk menyamar sebagai mana-mana orang, atau untuk menyalahgambarkan identiti atau hubungan anda dengan mana-mana Orang.
 • memberi gambaran bahawa mereka berasal dari kami, jika ini tidak berlaku.
 • menganjurkan, mempromosikan atau membantu apa-apa tindakan yang menyalahi undang-undang seperti (secara contoh sahaja) hak cipta pelanggaran atau penyalahgunaan komputer.

Sebarang bahan yang anda muat naik ke laman web kami akan dianggap tidak sulit dan bukan proprietari, dan kami mempunyai hak untuk menggunakan, menyalin, mengedar dan mendedahkan kepada pihak ketiga apa-apa bahan tersebut untuk mana-mana Tujuan. Kami juga mempunyai hak untuk mendedahkan identiti anda kepada mana-mana pihak ketiga yang mendakwa bahawa Sebarang bahan yang disiarkan atau dimuat naik oleh anda ke laman web kami merupakan pelanggaran intelektual mereka hak harta, atau hak mereka untuk privasi.

Selain itu, kami berhak untuk menyiasat aduan dan/atau pelanggaran Terma yang dilaporkan dan kepada mengambil apa-apa tindakan yang kami boleh mengikut budi bicara mutlak kami anggap sesuai, termasuk tetapi tidak

terhad kepada melaporkan sebarang aktiviti yang disyaki menyalahi undang-undang kepada penguatkuasa undang-undang yang sesuai

pegawai, pengawal selia, atau pihak lain, seperti yang berkenaan, dan mendedahkan kepada mereka apa-apa maklumat perlu atau sesuai dalam keadaan yang berkaitan, antara lain, kepada profil pengguna, e-mel dan Alamat IP, sejarah penggunaan, bahan yang disiarkan dan maklumat trafik.

Kami tidak akan bertanggungjawab, atau bertanggungjawab kepada mana-mana pihak ketiga, untuk kandungan atau ketepatan mana-mana Bahan yang dihantar oleh anda atau mana-mana pengguna lain laman web kami.

Kami mempunyai hak untuk membuang apa-apa bahan atau siaran yang anda buat di laman web kami jika, pada pendapat kami, seperti Bahan tidak mematuhi standard kandungan yang dinyatakan dalam Dasar Penggunaan Boleh Diterima kami.

Perkhidmatan interaktif

Kami mungkin dari semasa ke semasa menyediakan perkhidmatan interaktif di laman web kami (perkhidmatan interaktif).

Di mana kami menyediakan sebarang perkhidmatan interaktif, kami akan memberikan maklumat yang jelas kepada anda tentang jenisnya perkhidmatan yang ditawarkan, jika disederhanakan dan bentuk kesederhanaan yang digunakan (termasuk sama ada ia adalah manusia atau teknikal). Kami akan melakukan yang terbaik untuk menilai sebarang risiko yang mungkin untuk pengguna (dan khususnya, untuk kanak-kanak) dari pihak ketiga apabila mereka menggunakan mana-mana perkhidmatan interaktif yang disediakan di laman web kami, dan kami akan memutuskan dalam setiap kes sama ada sesuai untuk menggunakan kesederhanaan perkhidmatan yang berkaitan (termasuk jenis kesederhanaan yang akan digunakan) berdasarkan risiko tersebut. Walau bagaimanapun, kami tidak berada di bawah kewajipan untuk mengawasi, memantau atau menyederhanakan sebarang perkhidmatan interaktif yang kami sediakan di laman web kami, dan kami dengan jelas mengecualikan liabiliti kami untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan mana-mana interaktif perkhidmatan oleh pengguna yang melanggar standard kandungan kami, sama ada perkhidmatan disederhanakan atau Tidak.

Penggunaan mana-mana perkhidmatan interaktif kami oleh kanak-kanak di bawah umur adalah tertakluk kepada persetujuan ibu bapa mereka atau Penjaga. Kami menasihati ibu bapa yang membenarkan anak-anak mereka menggunakan perkhidmatan interaktif yang ada penting bahawa mereka berkomunikasi dengan anak-anak mereka tentang keselamatan mereka dalam talian, kerana kesederhanaan tidak kalis bodoh. Kanak-kanak bawah umur yang menggunakan mana-mana perkhidmatan interaktif harus dimaklumkan tentang potensi risiko kepada mereka. Syarikat itu dilarang menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Di mana kita melakukan perkhidmatan interaktif yang sederhana, kami biasanya akan memberi anda cara untuk menghubungi moderator, sekiranya timbul kebimbangan atau kesukaran.

Virus, penggodaman dan kesalahan lain

Anda tidak boleh menyalahgunakan laman web kami dengan sengaja memperkenalkan virus, trojan, cecacing, bom logik atau lain-lain bahan yang berniat jahat atau berbahaya dari segi teknologi. Anda tidak boleh cuba mendapatkan yang tidak dibenarkan akses ke laman web kami, pelayan di mana laman web kami disimpan, atau mana-mana pelayan, komputer atau pangkalan data disambungkan ke laman web kami. Anda tidak boleh menyerang laman web kami melalui serangan penafian perkhidmatan atau diedarkan serangan penafian perkhidmatan.

Dengan melanggar peruntukan ini, anda akan melakukan kesalahan jenayah di bawah Konvensyen Jenayah Siber. Kami akan melaporkan sebarang pelanggaran tersebut kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan, dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tersebut dengan mendedahkan identiti anda kepada mereka. Sekiranya berlaku pelanggaran sedemikian, anda Hak untuk menggunakan laman web kami akan berhenti serta-merta.

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh serangan penafian perkhidmatan yang diedarkan, virus atau bahan lain yang berbahaya dari segi teknologi yang boleh menjangkiti peralatan komputer anda, komputer program, data atau bahan proprietari lain kerana penggunaan laman web kami atau muat turun anda apa-apa bahan yang disiarkan di atasnya, atau di mana-mana laman web yang dipautkan kepadanya.

Penggantungan dan penamatan

Kami akan menentukan, mengikut budi bicara kami, sama ada terdapat pelanggaran terma ini melalui anda penggunaan laman web kami. Apabila pelanggaran dasar ini telah berlaku, kami boleh mengambil tindakan seperti yang kami anggap Sesuai.
Kegagalan untuk mematuhi terma-terma ini merupakan pelanggaran penting dan boleh mengakibatkan kami mengambil semua atau Sebarang daripada tindakan berikut:

 • Pengeluaran segera, sementara atau kekal hak anda untuk menggunakan laman web kami.
 • Penyingkiran segera, sementara atau kekal mana-mana siaran atau bahan yang dimuat naik oleh anda kepada kami Laman.
 • Mengeluarkan amaran kepada anda.
 • Prosiding undang-undang terhadap anda untuk pembayaran balik semua kos atas dasar ganti rugi (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kos pentadbiran dan undang-undang yang munasabah) akibat pelanggaran tersebut.
 • Tindakan undang-undang selanjutnya terhadap anda.
 • Pendedahan maklumat sedemikian kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang seperti yang kami rasakan munasabah adalah Perlu.

Kami mengecualikan liabiliti untuk tindakan yang diambil sebagai tindak balas kepada pelanggaran terma ini. Jawapan diterangkan dalam Dasar ini tidak terhad, dan kami boleh mengambil apa-apa tindakan lain yang kami anggap munasabah Sesuai.

Pautan ke laman web kami

Anda boleh membuat pautan ke laman utama kami, dengan syarat anda berbuat demikian dengan cara yang adil dan sah dan tidak merosakkan reputasi kami atau memanfaatkannya, tetapi anda tidak boleh membuat pautan sedemikian rupa sehingga mencadangkan apa-apa bentuk persatuan, kelulusan atau sokongan di pihak kami di mana tiada yang wujud.

Anda tidak boleh membuat pautan dengan jenama kami HonorFX atau nama sah syarikat kami, seperti Honor Capital Markets Limited atau mana-mana nama syarikat kumpulan jenama HonorFX yang lain.

Pelanggan tidak dibenarkan menggunakan dan menyebut nama jenama, nama syarikat, pekerja atau nama pasukan pengurusan untuk menulis ulasan di mana-mana laman web atau akaun media sosial di mana-mana bentuk kandungan.

Anda tidak boleh membuat pautan dari mana-mana laman web yang bukan milik anda.

Laman web kami tidak boleh dibingkai di mana-mana laman web lain, dan anda juga tidak boleh membuat pautan ke mana-mana bahagian laman web kami selain daripada laman utama. Kami berhak menarik balik kebenaran pautan tanpa notis.

Laman web yang anda pautkan mesti mematuhi semua aspek dengan piawaian yang dinyatakan dalam memuat naik bahan ke bahagian laman web kami di atas.

Jika anda ingin menggunakan apa-apa bahan di laman web kami selain daripada yang dinyatakan di atas, sila alamat permintaan anda kepada [email protected]

Pautan dari laman web kami

Di mana laman web kami mengandungi pautan ke laman web lain dan sumber yang disediakan oleh pihak ketiga, pautan ini disediakan untuk maklumat anda sahaja. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan laman web tersebut atau sumber dan tidak bertanggungjawab terhadap mereka atau untuk apa-apa kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul daripada anda penggunaan mereka. Sebarang aduan atau pertanyaan mengenai pautan ke laman web atau sumber lain yang disediakan oleh pihak ketiga harus ditujukan kepada pihak ketiga. Syarikat tidak bertanggungjawab dalam menghubungi laman web lain atau pembekal sumber pihak ketiga bagi pihak pengguna. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk aktiviti pemprosesan laman web pihak ketiga tersebut dan mengarahkan semula pengguna ke Notis Privasi pihak ketiga tersebut dan dasar yang berkaitan.

Tanda Dagangan dan Intelektual Hak Harta

Honor Capital Markets Limited, beroperasi di bawah nama dagangan HonorFX, adalah pemilik Hak cipta di halaman dan di skrin yang memaparkan laman web ini, dan dalam maklumat dan bahan di dalamnya dan dalam susunan mereka, melainkan dinyatakan sebaliknya. Honor Capital Markets Limited memegang hak eksklusif atau lesen untuk menggunakan atau mana-mana lesen lain untuk semua jenis nama dagang dan tanda dagangan yang terkandung dan / atau muncul dalam laman web ini.

Variasi

Kami boleh menyemak semula terma penggunaan ini pada bila-bila masa dengan meminda halaman ini. Anda dijangka menyemak ini halaman dari semasa ke semasa untuk melihat apa-apa perubahan yang kami buat, kerana ia mengikat anda. Sebahagian daripada Peruntukan yang terkandung dalam Terma Penggunaan ini juga boleh digantikan dengan peruntukan atau notis diterbitkan di tempat lain di laman web kami.

Kebimbangan anda

Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan mengenai bahan yang muncul di laman web kami, sila hubungi [email protected]

Dengan mengakses laman web www.honorfx.com dan mana-mana halaman yang dipautkan kepadanya (www.my.honorfx.com) dan lain-lain, saya bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat seperti yang diterangkan di atas.